Regulamin


REGULAMIN SERWISU BEZPŁATNYCH OGŁOSZEŃ NIERUCHOMOŚCI DOMOWISKO.PL.


I.DEFINICJE

Serwis – Serwis nieruchomości domowisko.pl

Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Użytkownikiem mogą być tylko pełnoletnie osoby fizyczne.

Ogłoszenie - miejsce w którym Użytkownik może umieścić informację na temat sprzedaży, kupna, zamiany, lub wynajmu nieruchomości.

Ogłoszenie bezpłatne – Za zamieszczenie ogłoszenia nie jest pobierana opłata. Czas emisji bezpłatnego ogłoszenia 30 lub 60 dni.

Ogłoszenie Premium – Ogłoszenie promowane opłacane według obowiązujących stawek, znajduję się nad ogłoszeniami bezpłatnymi. Czas ekspozycji ogłoszenia Premium jest uzależniony od stawki pobranej przy jego zamieszczaniu.

Subdomena – unikalny adres strony internetowej np.: twojanazwa.domowisko.pl gdzie wyświetlane będą wyłącznie ogłoszenia Użytkownika. Opcja przydatna deweloperom i biurom nieruchomości lub osobom wystawiającym wiele ogłoszeń.


II.REJESTRACJA

1.Użytkownik poprzez rejestracje w serwisie potwierdza zgodność podanych danych ze stanem faktycznym i potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego warunki.
2.Użytkownik rejestrując się w serwisie wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez domowisko.pl w celach marketingowych. Dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim.
3.Informacje podane w formularzu rejestracyjnym są wykorzystywane przez domowisko.pl do niezbędnych kontaktów z Użytkownikami, a także w celu lepszego dostosowania prezentowanych przez nas treści do ich potrzeb i zainteresowań.
4.Siedem dni przed wygaśnięciem ogłoszenia użytkownik otrzyma informację o zbliżającym się końcu ekspozycji. Użytkownik ma możliwość przedłużenia ogłoszenia bezpłatnego lub premium.


III. ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ

1.Każdy Użytkownik ma prawo zamieścić dowolną liczbę ogłoszeń bezpłatnych jak i płatnych premium. Warunkiem koniecznym jest rejestracja w serwisie.

2.Do ogłoszenia bezpłatnego jak i płatnego premium Użytkownik może zamieścić do ośmiu zdjęć nieodpłatnie.

3.Ogłoszenia mogą dotyczyć kupna, sprzedaży, wynajmu, zamiany nieruchomości. W kategoriach mieszkanie, dom, garaż, działka, lokal użytkowy, powierzchnia biurowa, powierzchnia magazynowa.

4.Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkownika w tym samym czasie w serwisie domowisko.pl, ogłoszenia dotyczącego tej samej nieruchomości. Ogłoszenia takie zostaną usunięte.

5.Ogłoszenia w serwisie domowisko.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zamieszczone w ogłoszeniach informacje stanowią reklamę nieruchomości. Domowisko.pl nie odpowiada za zgodność informacji zawartych w ogłoszeniu ze stanem faktycznym. Za treść ogłoszenia odpowiada Użytkownik.
6.Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia z serwisu nieaktualnych ogłoszeń.


IV.SUBDOMENA

1.Subdomena jest własnością serwisu domowisko.pl.
2.Założenie subdomeny jest bezpłatne i nie jest konieczne do wystawienia ogłoszenia. Opcja ta jest szczególnie przydatna deweloperom i biurom nieruchomości.
3.Pod subdomeną: twojanazwa.domowisko.pl będą wyświetlane wyłączne oferty Użytkownika.
4.Subdomenę można umieścić na stronie firmowej z której Państwa klienci będą mogli przeglądać oferty.
5.Subdomena użyczona jest bezpłatnie użytkownikowi.
6.Domowisko.pl zastrzega sobie prawo do odebrania prawa do używania subdomeny gdy:
- Użytkownik nie umieszcza ogłoszeń przez okres 6 miesięcy.
- Użytkownik łamie postanowienia regulaminu. subdomena będzie potrzebna do dalszego rozwoju serwisu. Użytkownik będzie o tym fakcie poinformowany z 14 – dniowym wyprzedzeniem.


V.WARUNKI UCZESTNICTWA

1.Domowisko.pl ma charakter otwarty – podane przez Użytkownika informacje takie jak treść ogłoszenia jak i dane kontaktowe: telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej są informacjami jawnymi podanymi do publicznej wiadomości.

2.Niedopuszczalne są działania mogące utrudnić lub destabilizować działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, domowisko.pl niezwłocznie zablokuje konto takiego Użytkownika.


VI. USUNIĘCIE UŻYTKOWNIKA

1.Domowisko.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, który łamie postanowienia niniejszego Regulaminu a w szczególności dokonuje spammingu, reklamy konkurencyjnych serwisów oraz używa słów powszechnie uznawanych za obelżywe a także inne działania uznawane za szkodliwe.
2.Użytkownik usuniętego lub zawieszonego konta, nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody domowisko.pl.


VII. ZABRONIONE DZIAŁANIA

1.Zabronione jest działanie mające na celu destabilizację serwisu.
2.Umieszczanie ogłoszeń o innej tematyce niezgodnej z charakterem serwisu.
3.Umieszczanie w ogłoszeniu linków do stron i subdomen konkurencyjnych serwisów dla domowisko.pl.
4.Zabronione jest umieszczanie linków do serwisu na stronach o tematyce pornograficznej, szerzącej ksenofobię i nienawiść rasową.
5.Zabronione jest kopiowanie ogłoszeń.


VIII. ZMIANY REGULAMINU

1.Nowy regulamin wysyłany jest do Użytkownika za pomocą wiadomości elektronicznej z zachowaniem okresu 14 dniowego na akceptacje regulaminu.
2.Po okresie 14 dni uważa się, że Użytkownik zaakceptował nowy regulamin.
3.Użytkownik ma prawo usunięcia swojego konta w przypadku braku akceptacji regulaminu.


IX. ROSZCZENIA

1.Reklamacje dotyczące świadczenia usług, o których mowa w niniejszym regulaminie, Użytkownik zobowiązany jest zgłaszać do domowisko.pl niezwłocznie po stwierdzeniu jakichkolwiek nieprawidłowości za pomocą działu kontakt.
2.Jeżeli reklamacja okaże się uzasadniona, domowisko.pl uzgodni z Użytkownikiem formę rekompensaty. W każdym wypadku wartość rekompensaty nie będzie wyższa niż opłata jaką użytkownik wniósł jako opłatę za ogłoszenie, jak i opcję premium.
3.Serwis domowisko.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania usług z przyczyn od niego niezależnych.


X.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Korzystanie z usługi jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2.W kwestiach nieuregulowanych w.w. Regulaminem ma zastosowanie prawo polskie.

Regulamin |
Kopiowanie, powielanie lub rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób materiałów
zawartych w serwisie jest zabronione.